Villkor och föreskrifter

Senast uppdaterad 2023-08-15 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDLARE 

§1 Inledning 

Välkommen till Powerbuild nordic AB och försäljning via vår marknadsplats på Powerbuild.se. Vårt samarbete är viktigt och innebär såväl juridiska rättigheter som skyldigheter. Läs därför noggrant igenom avtalet. 

§2 Allmänt om avtalet

Kunden (nedan kallad Butiken) godkänner härmed elektronisk kommunikation som medel att ingå och avsluta juridiskt bindande avtal, göra beställningar eller skapa andra registreringar. Butiken godkänner härmed även elektronisk leverans av meddelanden, regler och transaktionsunderlag för kommande fakturering från Powerbuild nordic AB, 559223-6649 (nedan kallat Powerbuild nordic AB). 

§3 Beskrivning av tjänsten 

Powerbuild nordic AB tillhandahåller tjänster och varor för försäljning av produkter på internet, en så kallad e-handelslösning. Powerbuild nordic AB roll i köpprocessen är förmedlande och syftar till att sammanföra säljare (butiken) och köparen (konsument). I tjänsten ingår: • Egen webshop med fritt antal produkter • Listning av produkter på Powerbuild nordic AB marknadsplats  • Hemleverans med DB schenker (endast tillämpligt på butiker i Stockholm) • Utbildning och rådgivning • Support • Marknadsföringsmaterial. Ej ångerrätt på utförd tjänst.

§4 Ansvar och rättigheter 

4.1 Powerbuild nordic AB ansvarar för försäljning av tjänster och varor. 

4.2 Powerbuild nordic AB ansvarar för att värna om Butikens integritet och hantera all data som konfidentiell. Dock kan Powerbuild nordic AB via berörda myndigheters föreläggande åläggas att lämna ut sådana uppgifter om Butiken. 

4.3 Powerbuild nordic AB ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom utebliven vinst eller nytta, minskad produktion eller omsättning, förlust av data, skada på tredje mans egendom, hinder att uppfylla förpliktelser gentemot tredje man eller annan följdskada samt skada som icke rimligen kunnat förutses av Powerbuild nordic AB. 

4.4 Powerbuild nordic AB kan inte hållas skadeståndsskyldig för de fall en användare, vare sig denne är behörig eller obehörig, gör intrång i Kunds eller annans datorresurs och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar data eller information. 

4.5 Powerbuild nordic AB skadeståndsansvar är under alla förhållanden, inkluderat direkt skada, begränsat till högst 0,2 prisbasbelopp. 

4.6 Krav på skadestånd ska framställas skriftligen inom två månader efter det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts. 

4.7 Powerbuild nordic AB äger rätt att tillfälligt höja eller sänka försäljningspriset. Butiken får ersättning enligt ordinarie pris. 

4.8 Powerbuild nordic AB äger rätt att tillfälligt eller permanent ta bort produkter från marknadsplatsen. 

4.9 Powerbuild nordic AB äger rätt att tillfälligt eller permanent stänga av användare som inte följer Powerbuild nordic AB riktlinjer. 


§5 Butikens ansvar och rättigheter 

5.1 Butiken förbinder sig att följa svensk lagstiftning. 

5.2 Butiken förbinder sig att upprätthålla relevanta ansvarsförsäkringar. Kopia eller intyg ska skickas på Powerbuild nordic AB begäran. 

5.3 Konsumentens rättigheter i enlighet med konsumentköplagen ska regleras mellan Butiken och Konsument. 

5.4 Butiken ansvarar för att säkerställa att produkter och produktannonser inte gör intrång i immateriella rättigheter. 

5.5 Butiken förbinder sig att följa Powerbuild nordic AB riktlinjer för marknadsplatsen. 

5.6 Butiken förbinder sig att skyndsamt hantera order och ev. returer och att kreditera konsumenten i Klarna Online, https://merchants.klarna.com. 

5.7 Butiken är ansvarig för att produkten levereras till konsumenten inom leveranstid angiven i Powerbuild nordic AB riktlinjer.

5.8 Butiken är ansvarig för produkten tills den tagits emot av konsumenten. 

5.9 Butiken ansvarar för att ge fullständigt produktinformation och att använda bilder av professionell kvalitet som tydligt visar produkten som säljs. 

5.10 Butiken ansvarar för att produktens pris och kostnad för frakt på Powerbuild nordic AB är detsamma som erbjuds via egna kanaler. 

5.11 Butiken ansvarar för att hantera kundsupportärenden. 


§6 Priser och betalningsvillkor 

6.1 Powerbuild nordic AB hanterar försäljning till konsument via marknadsplatsen och dess funktioner. 

6.2 För de tjänster Powerbuild nordic AB erbjuder tar Powerbuild nordic AB en serviceavgift som är en procentuell avgift av produktens pris (inklusive moms). 

6.3 Serviceavgiften återbetalas inte om konsumenten returnerar produkten, reklamerar produkten eller om saknad försändelse. Serviceavgiften återbetalas inte om Butiken avbryter köpet. 

6.4 Serviceavgiften är 10% exkl. moms av produktens pris, inklusive moms. Serviceavgiften tas ut på samtliga produkter i transaktionen. 

6.5 Fakturering av moms sker månadsvis. 


§7 Avtalstid och giltighet


§8 Överlåtelse av avtal 

8.1 Powerbuild nordic AB har rätt att överlåta hela eller delar av avtalet till tredje part utan Butikens godkännande. 

8.2 Butiken har endast rätt att överlåta detta avtal till ny part (med annat organisationsnummer) efter medgivande från Powerbuild nordic AB . 

8.3 Överlåtelsen och medgivandet skall ske skriftligt av bägge parter. 

8.4 Den frånträdande Butiken är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. 

8.5 Den tillträdande Butiken är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan överlåtelsetidpunkten. 

§9 Ändring av villkor 

9.1 Villkoren i detta avtal gäller tills vidare. 

9.2 Villkorsändring inklusive priser skall aviseras elektroniskt 90 dagar innan ändringen träder i kraft. 

§10 Behandling av personuppgifter 

10.1 Parterna är överens om att följa gällande sekretesslagar i fråga om personuppgifter som behandlas vid köp och i enlighet med avtalet. 

10.2 Med användarens samtycke äger Powerbuild nordic AB rätt att behandla Konsumentens personuppgifter nödvändiga för att genomföra köpet, samt att via e-post marknadsföra marknadsplatsen Powerbuild nordic AB .

 §11 Force Majeure 

11.1 Powerbuild nordic AB är befriat från påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part ej rimligen kunnat råda över eller förhindra. 

11.2 Som befriande omständighet skall bl.a. anses arbetskonflikt, krig, fel i externa datakommunikation, blixtnedslag, eldsvåda, extrema väderförhållanden, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, allmän knapphet på varor, transporter, energi eller annan liknande omständighet. 


§12 Tillämplig lag och Tvist 

12.1 Svensk rätt ska tillämpas på detta avtal. 

12.2 Tvister angående tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska slutligt avgöras av skiljemän enligt svensk lag, enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. 

12.3 Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. 

12.4 Ovannämnda ska dock inte hindra Powerbuild nordic AB från att hävda sin äganderätt och sina immateriella rättigheter (inklusive, men inte begränsat till, begäran om interimistiska förelägganden) i andra jurisdiktioner, och i enlighet med förfaranden och villkor som tillämpas i dessa jurisdiktioner. 

12.5 Powerbuild nordic AB äger dock alltid rätt att vända sig till allmän domstol för indrivning av klar och förfallen fordran.